Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

1. Algemeen

Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient Financial Care Accountants te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO

1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de Financial Care Accountants of haar medewerkers;
B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Financial Care Accountants of haar medewerkers;
C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Financial Care Accountants of haar medewerkers;
D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
E. (dreiging) van bewust onjuist informeren;
F. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
G. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via martine@boschaccountancy.nl. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 2 weken na de ontvangst van de melding.
4. Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en F, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder. Bij het informeren maakt de vertrouwenspersoon de bron van de klacht niet bekend.
5. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

Vertrouwelijkheid

1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
2. Het bestuur van Financial Care Accountants garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Financial Care Accountants, dan wel zijn/haar carrière.


BEL MIJ TERUG

ONZE HUISKAMER         ONZE HUISKAMER

Lid van
Accountant lid van NBA
SRA
Financial
Kernwaarden
 • cares for your business
 • groeimotor
 • eerlijk & oprecht
 • vakkundig
 • daadkrachtig met gevoel voor mens en omgeving
 • toegankelijk & bereikbaar
 • communicatief
 • netwerk
Referenties

"Je humor, scherpe geest en fanatisme ten tijde van mijn scheiding en daarna heb ik altijd als zeer positief ervaren. Het heeft me net dat duwtje gegeven in die moeilijke tijd. Vandaag zag ik aan mijn cijfers dat ik bijna uit het dal ben geklommen. Nog even en ik kan terugkijken op een periode waarin ik veel heb geleerd.

Hartelijk dank voor alles."